O projekcie

Projekt „Spojrzenie w przyszłość – aktywność osób 50+” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie przez Uczestników (pracowników KSWP zaangażowanych w edukacje dorosłych) kompetencji z zakresu aktywizacji oraz efektywnych form wsparcia dla grup 50+ poprzez ich udział w zagranicznej mobilności do Portugalii, Bułgarii i Malty oraz wymiany doświadczeń na temat skutecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie edukacji osób starszych, metod zarządzania stosowanych w przodujących w tej dziedzinie państwach Europy, posiadających doświadczenie i osiągających wysokie wskaźniki w aktywizacji i edukacji osób 50+. A także zdobycie wiedzy na temat różnorodności społecznej i kulturowej. Projekt ma na celu zwiększenie doświadczeń KSWP we współpracy międzynarodowej i prestiżu firmy na rynku krajowym i ponadnarodowym.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

1. Działania przygotowawcze

a) indywidualne konsultacje z branżowego języka angielskiego oraz

b) szkolenie dla uczestników projektu w zakresie przygotowania kulturowego dot. kultury Portugalii, Bułgarii i Malty

2. Działania w zakresie mobilności tj.

a) 2 wyjazdy do organizacji w Portugalii 

b) 2 wyjazdy do organizacji w Bułgarii 

c) 2 wyjazdy do organizacji na Malcie 

Uczestnictwo pracowników KSWP w każdym z państw w szkoleniu (teoria + praktyka) z zakresu metod i technik kształcenia stosowanych w różnych krajach, wypracowanie dobrych praktyk i przeniesienia ich na grunt Polski.

3. Działania następcze: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu rezultatów.

W ramach projektu uczestnikom dodatkowo zapewnione zostaną m.in.:

a) materiały szkoleniowe,

b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu realizowanego w ramach działań projektu w zakresie mobilności,

c)  współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim), a także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu języka angielskiego, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu kulturowym oraz zaświadczenie potwierdzające kompetencje nabyte przez uczestników podczas zagranicznych wyjazdów.

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie do siedziby KSWP w terminie, wyznaczonym w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, składających się następujących elementów: