Rekrutacja

 

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie do siedziby KSWP w terminie, wyznaczonym w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, składających się następujących elementów:

 1. Formularz zgłoszeniowy,
 2. Kserokopia Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum A2 (w przypadku, gdy Kandydat nie posiada udokumentowanej znajomości języka angielskiego na co najmniej w/w poziomie, KSWP w dniu składania przez Kandydata dokumentów przeprowadzi test weryfikujący jego umiejętności językowe, którego wynik odpowiadający poziomowi minimum A2 umożliwi uznanie spełnienia warunku znajomości języka angielskiego).

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są pracownikami KSWP zaangażowanymi w zarządzanie lub biorącymi udział w realizacji działań na rzecz osób 50+  (w tym również trenerzy/konsultanci/wykładowcy)
 2. posługują się j. angielskim na poziomie komunikatywnym
 3. zapoznają się i zaakceptują Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 4. posiadają motywację do odbycia szkolenia w organizacji przyjmującej, a udział w projekcie odpowiada wyraźnie określonym potrzebom dotyczącym ich rozwoju
 5. dostarczą do siedziby KSWP wypełniony formularz zgłoszeniowy we wskazanym okresie rekrutacji
 6. zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie
 7. zawrą z KSWP porozumienie o mobilności oraz umowy indywidualne

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Spojrzenie w przyszłość – aktywność osób 50+" znajdują się poniżej. 

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu + oświadczenia
 2. Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie